Polityka prywatności i Regulamin

Dane osobowe zawarte w korespondencji elektronicznej są przetwarzane przez KrakowMyPlace spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mogilanach (os. Parkowe Wzgórze 132, 32-031 Mogilany), NIP: 9442252973, KRS: 0000645866) jest administratorem danych osobowych osób zatrudnianych na podstawie umowy cywilnoprawnej (zlecenia, kontraktu menadżerskiego, o dzieło, umowy agencyjnej).

Z administratorem danych można kontaktować się:

Korespondencja będzie przechowywana – w celu umożliwienia kontaktu e‑mailowego z administratorem oraz w celu podejmowania kontaktu z adresatami, dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami, innymi osobami, przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej, ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń. Zawarcie w wiadomości zapytania o informacje handlowe stanowi zgodę na otrzymanie żądanych informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez nadawcę adres e-mail. Wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. 

Osobom, których dane osobowe dotyczą, przysługują wszystkie prawa wynikające z RODO, w szczególności prawo do sprzeciwu, usunięcia, dostępu do danych, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania. W razie pytań lub gdyby zaistniała konieczność zapoznania się z pełną informacją RODO prosimy o kontakt. E-mail: biuro@krakowmyplace.pl, telefon: (+48) 660 466 143

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania rezerwacji i najmu krótkoterminowego Apartamentów oferowanych poprzez Stronę internetową działającą pod adresem URL: www.krakomyplace.pl

ROZDZIAŁ I – DEFINICJE:

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Usługodawca – KrakowMyPlace Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: os. Parkowe Wzgórze 132, 32-031 Mogilany, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000645866, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł w całości opłaconym, NIP: 944-225-29-73, REGON 365816339, telefon kontaktowy: +48 660 466 143 (koszt połączenia, zgodnie z taryfą operatora, z usług którego korzysta Użytkownik),  e-mail: .biuro@krakowmyplace.pl;
 2. Strona internetowa – strona udostępniana przez Usługodawcę pod adresem URL:www.krakowmyplace.pl;
 3. Strona Apartamentu – pojedyncza podstrona na Stronie internetowej, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat danego Apartamentu;
 4.  Klient – pełnoletniaosoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Rezerwacji poprzez Stronę internetową;
 5. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Strony internetowej;
 6. Apartament – umeblowany i wyposażony lokal mieszkalny opisany szczegółowo na Stronie internetowej, który stanowi przedmiot Rezerwacji i Umowy najmu, i jest udostępniany Klientowi w celach wypoczynkowychlub rekreacyjnych;
 7. Umowa najmu – umowa krótkotrwałego najmu Apartamentu w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w celach wypoczynkowych lub rekreacyjnych zawierana z Klientem przez Usługodawcę z wykorzystaniem Strony internetowej; czas trwania Umowy najmu liczony jest w Dobach;
 8. Rezerwacja – zapewnienie Klientowi możliwości zawarcia Umowy najmu do korzystania z Apartamentuwybranego poprzez Stronę internetową, na warunkach wskazanych w potwierdzeniu Rezerwacji i niniejszym Regulaminie;
 9. Doba – jednostka czasu trwania Umowy najmu, Doba rozpoczyna się od godz. 15:00 w dniu przyjazdu Klienta i kończy się o godz. 11:00 w dniu wyjazdu Klienta, chyba że zostały uzgodnione z Usługodawcą inne godziny korzystania z Apartamentu;
 10. Cena – cena brutto stanowiąca iloczyn Ceny Apartamentu  i ilości Dób za korzystanie z Apartamentu,. Cenanie zawiera opłaty klimatycznej i ewentualnych innych opłat dodatkowych zaakceptowanych przez Klienta (np. koszt dodatkowego sprzątania Apartamentu na życzenie Klienta w kwocie 70 zł, koszt skorzystania z parkingu w kwocie 40 zł za dobę), opłaty te zostaną doliczone dodatkowo do Ceny;
 11. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednioz jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu cywilnego;
 12. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1145. z późn. zm.);
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 123 z późn. zm.);
 14. Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 134 z późn. zm.);
 15. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 3 z późn. zm.);
 16. Regulamin – niniejszy regulamin określający rezerwacji i najmu krótkoterminowego Apartamentów oferowanych poprzez Stronę internetową.

ROZDZIAŁ II – POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Dokonanie Rezerwacji Apartamentów oferowanych na Stronie internetowej i realizacja Umów najmu odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Liczba oferowanych Apartamentów objętych promocją jest ograniczona. Realizacja Rezerwacji na takie Apartamenty odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Klientów.
 3. Informacje podane na Stronie internetowej (w szczególności dotyczące Cen) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Wszystkie podane na Stronie internetowej Ceny są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena zawiera opłaty za media (energia elektryczna, woda, gaz, ogrzewanie – w sezonie grzewczym, odprowadzanie ścieków jak i wywóz śmieci, opłata za telewizję i dostęp do Internetu).  Z tytułu zużycia mediów w Apartamencie Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Cena może obejmować również inne świadczenia opisane szczegółowo na Stronie Apartamentu. Za wszelkie usługi nie objęte Ceną, Klient musi uregulować dodatkowo należności.
 5. Wynajem Apartamentów oferowanych na Stronie internetowej ma charakter krótkoterminowy i nie służy zaspokajaniu stałych potrzeb mieszkaniowych Klientów, a zatem nie mają do niego zastosowania przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (t. jedn. Dz. U. 2018, poz. 1234, z późn. zm.).
 6. Zabronione jest wykorzystywanie Strony internetowej przez Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywania Strony internetowej w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 7. W celu korzystania ze Strony internetowej Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej. Korzystanie ze Strony internetowej jest możliwe dla Użytkownika dysponującego następującym wyposażeniem:     
  a.komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;        
  b. dostęp do Internetu;            
  c. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome lub inna,
  d. aktywne konto e-mail.
 8. Bezpośredni kontakt Użytkownika ze Usługodawcą jest możliwy mailowo lub telefonicznie. Wszelkie dane kontaktowe Usługodawcy podane są w niniejszym Regulaminie oraz na Stronie internetowej w zakładce KONTAKT.
 9. Usługodawca informuje, że nie stosuje żadnego Kodeksu dobrych praktyk.

 ROZDZIAŁ III – USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom dokonywania Rezerwacji poprzez Stronę internetową i zawarcia Umowy najmu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników.
 2. Użytkownicy nie mogą przesyłać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Usługodawcy, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione jest także umieszczanie i przesyłanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę zawierana jest na czas dokonanej Rezerwacji. 
 4. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Strony internetowej. W przypadku, gdy usługi lub inne usługi oferowane przez Usługodawcę wskazane w niniejszym Regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Użytkownicy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@krakowmyplace.pl lub w formie pisemnej na adres Usługodawcy. Użytkownicy proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swoich danych osobowych oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.
 5. Reklamacje dot. usług świadczonych drogą elektroniczną rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Usługodawcę.

ROZDZIAŁ IV – REZERWACJA I ZAWARCIE UMOWY NAJMU, ANULOWANIE REZERWACJI:

 1. Dokonywanie Rezerwacji na Stronie internetowej i zawarcie Umowy najmu jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Usługodawca potwierdza możliwość Rezerwacji jedynie w Dni robocze.
 2. W celu dokonania Rezerwacji na Stronie internetowej oraz zawarcia Umowy najmu Użytkownik proszony jest o dokonanie następujących czynności:
  1. dokonanie wyboru Apartamentu, dokonanie wskazania okresu njamu Apartamentu, a następnie kliknięcie przycisku „Przejdź dalej”,
  1.  wprowadzenie danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, wybór liczby gości, wskazanie czy w Apartamencie konieczne jest wstawienie łóżeczka dziecięcego, ewentualnie nazwy firmy, adresu i NIP oraz potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami Regulaminu, a następnie kliknięcie w przycisk „Przejdź dalej”, 
  1. dokonanie wyboru dodatkowych usług spośród dostępnych w trakcie Rezerwacji,
  1. dokonanie płatności za pomocą umożliwionych przez usługodawcę sposób płatności,
  1. weryfikacja danych i informacji wprowadzonych przez Użytkownika, a w celu dokończenia Rezerwacji   kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Dokonanie Rezerwacji jest potwierdzane Użytkownikowi pocztą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości email na adres Klienta wskazany w Rezerwacji z numerem Rezerwacji. Umowa najmu zostaje zawarta w chwili przesłania Klientowi Rezerwacji, co następuje po dokonaniu przez Klienta opłacenia Ceny za najem Apartamentu. Umowa najmu zawierana jest w języku polskim.
 4. W dniu przyjazdu Usługodawca prześle Klientowi na wskazany przez niego adres mailowy, cyfrowy kod do drzwi umożliwiający wejście do Apartamentu. Brak potwierdzenia Rezerwacji oznacza, że Rezerwacja nie została skutecznie  opłacona, a tym samym Umowa najmu nie została zawarta.
 5. Cena, jak i ewentualne opłaty dodatkowe są widoczne dla Klienta podczas składania Rezerwacji, jak i w mailu potwierdzającym Rezerwację.  Klient może niedodatnie, nie ponosząc żadnych kosztów zrezygnować z Apartamentu najpóźniej na 3 (trzy) dni przed rozpoczęciem Umowy najmu, w przypadku braku odwołania Rezerwacji we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie – Klient ponosi koszt za 1 (jedną) dobę najmu. W razie nieodwołania Rezerwacji i niestawienia się w terminie w Apartamencie, jak wynika to z Umowy najmu   – Klientowi nie jest zwracana żadna kwota z Ceny.  
 6. Rezerwacji Apartamentu można dokonywać na okres, co najmniej 1 dobę, co stanowi też minimalny czas trwania Umowy najmu.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Rezerwacji w przypadku gdy formularz Rezerwacji zostanie wypełniony błędnie, a Usługodawca nie może skontaktować się z osobą składającą Rezerwację w celu weryfikacji jej danych teleadresowych.
 8. Skrócenie pobytu wskazanego w Rezerwacji oraz wszelkie inne zmiany dotyczące Rezerwacji powinny być zgłaszane usługodawcy na co najmniej 3 dni przed planowanym rozpoczęciem Umowy najmu. Każda zmiana Rezerwacji i Umowy najmu uzgadniana jest przez strony indywidualnie i uzależniona jest od kalendarza dostępności danego Apartamentu.

ROZDZIAŁ V- FORMY PŁATNOŚCI:

 1. Dokonanie przez Klienta płatności Ceny jest możliwe wyłącznie z góry przy wykorzystaniu systemu elektronicznym płatności tpay udostępnionego na Stronie internetowej, także przy użyciu kart kredytowych.
 2. Płatności elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Klient dokonujący płatności Ceny poprzez Stronę internetową wybiera jako formę płatności płatność poprzez system płatności tpay i zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego wybranego przez siebie banku. Po zalogowaniu się na stronie banku, Klient otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi Usługodawcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient zostaje z powrotem przekierowany na Stronę internetową. Płatności on-line obsługuje spółka Krajowy Integrator Płatności S. A. z siedzibą pod adresem: ul. Św. Marcin 73/6; 61-808 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000412357, NIP: 777-306-15-79, REGON 300878437, o kapitale zakładowym w wysokości 4.848.500 PLN, opłaconym w całości gotówką. Dane osobowe Zamawiającego przekazywane są za pomocą systemu płatności internetowych spółce Krajowy Integrator Płatności S.A., która to spółka jest ich administratorem danych osobowych.
 3. usługodawca oczekuje na opłacenie Rezerwacji przez 1 dzień roboczy od zawarcia Umowy najmu. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z obowiązku zapłaty Ceny w terminie, o którym mowa zdaniu poprzednim Usługodawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na adres e-mail. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera najmu, a Rezerwacja zostanie anulowana. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Usługodawca prześle Klientowi drogą mailową oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego. 
 4. Dla danej Rezerwacji i Umowy najmu wiążąca jest Cena z momentu złożenia Rezerwacji.
 5. Po realizacji każdej Umowy najmu Usługodawca wystawia Klientowi fakturę VAT, o ile Użytkownik wskazał dane do jej wystawienia. Dokument księgowy stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonej Rezerwacji i zawarcia Umowy najmu.
 6. Usługodawca zobowiązuje się do realizacji Umowy najmu, w tym udostępniania Apartamentu  bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie na Stronie Apartamentu.

 ROZDZIAŁ VI – WARUNKI NAJMU APARTAMENTU:

 1. Przyjazd Klienta w godzinach innych niż trwa Doba, w szczególności po godzinie 22.00 i wyjazd przed godziną 7:00 muszą być wcześniej ustalone z Usługodawcą.
 2. Pozostanie Klienta lub pozostawienie rzeczy w pokoju, powyżej godziny 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu, co wiąże się z poniesieniem Ceny za kolejną Dobę.
 3. Z Apartamentu mogą korzystać mogą osoby w liczbie określonej przez Klienta przy dokonywaniu Rezerwacji. Jeżeli liczba osób mających korzystać z Apartamentu przekracza liczbę podaną w Rezerwacji Usługodawca może odmówić wydania kluczy do Apartamentu.
 4. Za dziecko do lat 5, śpiące z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i nie wymagające dostarczenia osobnej pościeli, Klient nie ponosi dodatkowych opłat za pobyt w Apartamencie.
 5. W Apartamentach nie jest dopuszczalne przetrzymywanie żadnych zwierząt.
 6. Osoby odwiedzające Klienta w Apartamencie mogą przebywać w Apartamencie od godziny 7:00 do godziny 22:00. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa, poszanowania zasad współżycia społecznego, w tym do poszanowania ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do godziny 7:00.
 7. Klient nie może oddawać Apartamentu w podnajem oraz przekazywać go osobom trzecim do używania, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną Cenę za pobyt.
 8. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia Apartamentu, tj. dokładnego zamykania drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz nieudostępnianie przekazanego mu kodu cyfrowego do drzwi wejściowych do Apartamentu.
 9. Usługodawcy i Rezydentowi przysługuje prawo wstępu do Apartamentu w celu usunięcia awarii lub w razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że Klient narusza zapisy Regulaminu. W przypadku, gdy Klient nie będzie obecny w Apartamencie, zostanie niezwłocznie poinformowany go o konieczności wstępu do Apartamentu.
 10. Usługodawca ma obowiązek zapewnić:  
  a) warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Klientowi,     
  b) bezpieczeństwo pobytu,       
  c) profesjonalną i uprzejmą obsługę.
 11. Klient zobowiązany jest do dbania o Apartament i jego zwrot w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego stopnia zużycia.
 12. Klient proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie Usługodawcy o wszelkich stwierdzonych usterkach Apartamentu i zdarzeniach mogących narazić Usługodawcę na szkodę. Usterki nie zgłoszone niezwłocznie Usługodawcy mogą stanowić podstawę do obciążenia Klienta za ich usunięcie.
 13. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich szkodach wyrządzonych w wyposażeniu Apartamentu jak i samym Apartamencie, oraz zobowiązuje się do ich pokrycia najpóźniej w ostatnim dniu korzystania z Apartamentu.
 14. Apartament jest samodzielnym lokalem mieszkalnym wykorzystywanym przez Klienta na podstawie Umowy najmu. W związku z powyższym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Klienta lub inne osoby korzystające z Apartamentu, w szczególności nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności, o której mowa w art. 846-852 Kodeksu cywilnego.
 15. W przypadku zaistnienia siły wyższej, takiej jak np. katastrofa naturalna, strajk, czy stan wyjątkowy, uniemożliwiających lub w nadmiernym stopniu utrudniających realizację Umowy najmu, żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swych zobowiązań.
 16. Dzieci poniżej 18 roku życia powinny znajdować się na terenie Apartamentu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci. 
 17. Każdorazowo Klient opuszczający Apartament, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć okna i drzwi. 
 18. W Apartamencie obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00 do 7.00.
 19. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w Apartmencie grzałek, żelazek i innych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy ładowarek telefonicznych i zasilaczy komputerowych. 
 20. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2010 r., Nr 81, poz. 529) na terenie Apartamentu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. W Apartamencie obowiązuje także całkowity zakaz spożywania własnych napoi alkoholowych poza pokojami, używania otwartego ognia. W przypadku naruszenia powyżej wskazanych zakazów Klient zobowiązany jest do zapłaty kary w wysokości 500 zł. Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego wiąże się z przybyciem Straży Pożarnej i karą pieniężną w wysokości 5.000 zł. Osoby nie przestrzegające przepisów przeciwpożarowych podlegają także sankcjom kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń.
 21.  Osoby naruszające zasady niniejszego Regulaminu będą zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia Apartamentu.  

ROZDZIAŁ VII – REKLAMACJE:

 1. W przypadku reklamacji dotyczących Rezerwacji, Apartamentu czy Umowy najmu, Klient proszony jest o przesyłanie ich drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: biuro@krakowmyplace.pl  lub pisemnie na adres Usługodawcy: KrakowMyPlace Sp. z o.o. os. Parkowe Wzgórze 132, 32-031 Mogilany.
 2. Klient proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny okres pobytu, numer Rezerwacji, adres email oraz o dokładnie opisanie wady i żądania reklamującego.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823). W razie nie uznania reklamacji przez Usługodawcę, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków, www.krakow.wiih.gov.pl Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.plw zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne sprawy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/   

ROZDZIAŁ VIII – DANE OSOBOWE:

 1. Użytkownik dokonując Rezerwacji i zawierając Umowę najmu przy użyciu Strony internetowej i/lub  zapisując się na subskrypcję newslettera i/lub kontaktując się z Usługodawcą mailowo lub telefonicznie –  przekazuje Usługodawcy swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres email, nr telefonu, ewentualnie nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania ze Strony internetowej). 
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie Rezerwacji i zawarcie Umowy najmu, i/lub podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia Umowy najmu, kontaktu z Użytkownikiem, na podstawie żądania Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). 
 3. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 1. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb realizacji celu, dla którego dane zostały pozyskane. Dane osobowe udostępnione Usługodawcy nie będą udostępniane podmiotom trzecim, innym niż wskazane w Regulaminie (np. firmie obsługującej system płatności elektronicznych, bankom, firmie księgowej, firmie zapewniającej obsługę techniczną serwera na którym znajduje się Strona internetowa), w innym celu niż wskazane w Regulaminie. Wszystkie podmioty, którym Administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
 4. Dane będą przetwarzane będą przez Usługodawcę przez okres niezbędny do wykonania Umowy najmu, jednak administrator danych osobowych nadal będzie przechowywał dane Klienta w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z Umową najmu, rozpatrzenia reklamacji, dla celów rozliczeń podatkowych, co stanowi uzasadniony interes Usługodawcy jako administratora danych osobowych, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO. 
 5. Administrator danych osobowych informuje, że Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administrator danych osobowych może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 Rozporządzenia RODO. Dane Klientów nie będą przekazywane poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 6. Administrator danych osobowych niniejszym informuje także, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników Strony internetowej osobom trzecim innym niż wskazane w niniejszej Polityce, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami (np. organów ścigania).
 7. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Strony internetowej w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia RODO, w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników i Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem, gwarantując także poufność wszelkich przekazanych mu  danych osobowych. 

ROZDZIAŁ IX – POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

 1. Usługodawca informuje, że zgodnie z postanowienia art. 38. lit. l) Ustawy konsumenckiej Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie najmu oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy konsumenckiej.
 3. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. Usługodawca jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych powodów (np. zmiana obowiązujących przepisów, zmiana zasad Rezerwacji). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na Stronie internetowej z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Strony internetowej i wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Strony internetowej w każdym czasie.
 5. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony internetowej.
 6. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

 Kraków, dnia 2 września 2019 roku.